पीएच. डी . अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती ऑनलाईन अद्ययावत करणेबाबत (Ph. D. Tracking System) Click Here..

भारतरत्न जे. आर. डी. टाटा गुणवंत संशोधक शिष्यवृत्ती योजना (विद्यापीठ विभागातील एम. फिल. अभ्यासक्रमाकरिता) Click Here..

भारतरत्न जे. आर. डी. टाटा गुणवंत संशोधक शिष्यवृत्ती योजना (महाविद्यालयातील पीएच. डी.अभ्यासक्रमाकरिता) Click Here..

Welcome To PH.D login

User Name

Password


Forgot Password Create Account?

For any queries mail us on - phdtracking_support@pun.unipune.ac.in