पीएच. डी . अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती ऑनलाईन अद्ययावत करणेबाबत (Ph. D. Tracking System 2016) Click Here..

पीएच. डी . अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती ऑनलाईन अद्ययावत करण्यासाठीच्या मुदतवाढीबाबत (Ph. D. Tracking System 2016). 03-03-2017 Click Here..

Welcome To PH.D login

User Name

Password


Forgot Password Create Account?

For any queries mail us on - phdtracking_support@pun.unipune.ac.in