Required Documents
 

क्रांती ज्योती सावित्रीमाता फुले अर्थसहाय्य योजना आणि आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थी अर्थसहाय्य योजना

 • उत्पन्न दाखला (Income Certificate)(Upto 200KB .pdf)
 • मार्कलिस्ट (Last Year Marksheet) (Upto 200KB .pdf)
 • बँक पासबुक (Bank Passbook) (Upto 200KB .pdf)
 • फोटो (Photo) (Upto 50KB .jpg)
 • सही(Sign) (Upto 50KB .jpg)

राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना.

 • जातीचा दाखला (Caste Certificate)(Upto 200KB .pdf)
 • मार्कलिस्ट (Last Year Marksheet)(Upto 200KB .pdf)
 • बँक पासबुक (Bank Passbook)(Upto 200KB .pdf)
 • फोटो (Photo) (Upto 50KB .jpg)
 • सही(Sign) (Upto 50KB .jpg)

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ गुणवंत विद्यार्थी शिष्यवृत्ती योजना.

 • मार्कलिस्ट (Last Year Marksheet) (Upto 200KB .pdf)
 • बँक पासबुक (Bank Passbook) (Upto 200KB .pdf)
 • फोटो (Photo)(Upto 50KB .jpg)
 • सही(Sign)(Upto 50KB .jpg)