शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० या वर्षाकरिता महाविदयालय बंद करणे / मान्यताप्राप्त परीसंस्था बंद करणे/ अभ्यासक्रम बंद करणे अथवा विद्यार्थी संख्येत घट करणेबाबत
Click Here..

M. Phil./ Ph. D. Admission Circular Click Here..

New Rules For Recognition
Click Here..

Procedure to apply for PG Recognition Online
Click Here..

Dates for Applying Online Applications for PG Recognition
Click Here..

QIP PRESENTATION
Click Here..

एम.फिल./पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या फेरीच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडेरिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करणेबाबत (M.Phil./Ph. D. Admission 2017-2018)
Click Here..