एम.फिल./पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या फेरीच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्याबाबत मुदतवाढ .


Exemption from M.Phil./ Ph.D. PET Entrance Examination.


विद्यापीठ विभागातील एम.फिल.पीएच.डी. मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकासाठीची मार्गदर्शक तत्वे .


एम.फिल./पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या फेरीच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्याबाबत.


Revised Vacant Seats for M.Phil  Admission 2019.


Revised Vacant Seats for P.hd  Admission 2019 .


Option for Change of Research Centre for M.Phil./Ph.D. Admission 2019.


Personal Interview for M.Phil / Ph.D. Admission 2019.


Instructions to Research Center for Personal Interview M.Phil./Ph.D. Admission 2019.


Revised Vacant Seats for Ph.D. Admission 2019.


Revised Vacant Seats for M.Phil Admission 2019.


Notification for Extension of last date for Online Application of M. Phil./Ph.D. Entrance Examination - 2019.


Vacant Seats M.Phil. Admission 2019-20 Sanskrit and Prakrit Languag,


Extension of Last Date for Online Application of M. Phil./Ph.D. PET Examination - 2019.


Notification for M.Phil.Entrance Examination-2019.


Notification for Ph.D. Entrance Examination-2019.


Guidelines for Senior Eminent Academician who are active in research and teaching as research supervisor (Ph. D. research guide)..


एम.फिल. पीएच. डी.मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकांसाठीची मार्गदर्शक तत्वे


Regarding 5% Relaxation to M. Phil. Ph. D. Admission process.


एम.फिल./पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्याबाबत (M.Phil./Ph.D. Admission 2018-2019).