सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालये/विद्यापीठ विभागातील (अव्यावसायिक) अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी विविध शिष्यवृत्ती योजनेकरिता शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मधील विद्यार्थी मंजूर यादी.


सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालये/विद्यापीठ विभागातील (अव्यावसायिक ) अभ्यासक्रमांच्या विध्यार्थ्यांसाठी विविध शिष्यवृत्ती योजना शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४


सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालये/विद्यापीठ विभागातील (अव्यावसायिक) अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी विविध शिष्यवृत्ती योजनेकरिता शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मधील विद्यार्थी मंजूर यादी.


विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती योजना २०२२-२३.