सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठांतगर्त असलेली सलग्न महाविद्यालये, संशोधन संस्था, मान्यताप्राप्त संस्था आणि विद्यापीठ विभाग

 
Puncode महाविद्यालयाचे नाव महाविद्यालयाचा प्रकार विद्याशाखा जिल्हा तालुका सुरूवातीचे वर्षं वेबसाइट लिंक  
USKILLD750 कौशल्य विकास केंद्र University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) - http://www.unipune.ac.in/SDC/BVOC/default.htm Details
UA850 सेन्टर फॉर पुब्लिकेशन एथिक्स University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) 1951 www.unipune.ac.in Details
UINSTRU510 उपकरणशास्र विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) 1977 http://www.unipune.ac.in/dept/science/Instrumentation_science/default.htm Details
UMICBIO570 सूक्ष्मजीवशास्त्र विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) 1977 http://www.unipune.ac.in/dept/science/microbiology/default.htm Details
UENVIRO400 पर्यावरणशास्त्र विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) 1978 http://www.unipune.ac.in/dept/science/environmental_science/default.htm Details
UCOMSCI310 संगणकशास्त्र विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) 1980 http://www.unipune.ac.in/dept/science/computer_science/default.htm Details
UBIOINF150 जैव माहिती शास्र केंद्र University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) 1987 http://www.unipune.ac.in/snc/bioinformatics_centre/ Details
UCOMSTD220 माध्यम व संज्ञापन अभ्यास विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) 1990 http://unipune.ac.in/dept/science/dcs/ Details
UIDSSCP520 इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल ऑफ साइंटिफिक कंप्यूटिंग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) 1994 http://www.unipune.ac.in/snc/interdisciplinary_school_of_scientific_computing/ Details
UCMSCMS280 सेंटर फॉर मॉडलिंग आणि सिम्युलेशन University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) 2003 http://www.unipune.ac.in/university_files/modeling_simulation.htm Details
UATSPSC140 वातावरण व अवकाशशास्र विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) 2004 http://www.unipune.ac.in/dept/science/atmospheric_and_space_sciences/default.htm Details
UPUD860 सायंटिफिक कॉम्पुटिंग मॉडेलिंग आणि सिम्युलेशन विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) 2020 www.unipune.ac.in Details
USAPRLG710 संस्कृत प्राकृत विभाग University Department कला पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/fine_arts/sanskrit_and_pakrit/default.htm Details
USCBAMS680 आंतरशाखीय अभ्यास जीववैद्यक विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/university_files/basicmedical_sciences.htm Details
USCEGST690 ऊर्जा अभ्यासप्रणाली केंद्र University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/snc/school_of_energy_studies/default.htm Details
USTATIS720 संख्याशास्र विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S www.unipune.ac.in/dept/science/statistics/ Details
UZOOLGY740 प्राणीशास्त्र विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/science/zoology/default.htm Details
UINBIBT470 जैव माहितीशास्त्र व जैव तंत्रज्ञान संस्था University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/snc/institute_of_bioinformatics_and_biotechnology/ Details
UMARATI550 मराठी विभाग University Department कला पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/fine_arts/marathi/default.htm Details
UMATHSD560 गणित विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/science/mathematics/default.htm Details
UPALIDT620 पाली व बौद्ध अध्ययन विभाग University Department कला पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/fine_arts/Pali/default.htm Details
UPHYSIC650 भौतिकशास्त्र विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/science/physics/default.htm Details
UBIOTEC200 जैवतंत्रज्ञान विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/science/biotechnology/default.htm Details
UBOTANY170 वनस्पतिशास्त्र विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/science/Botany/default.htm Details
UCFASIS210 संस्कृत प्रगत अध्यासन केंद्र University Department कला पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/fine_arts/centre_for_advanced_study_in_sanskrit/default.htm Details
UCHEMIS240 रसायनशास्त्र विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/science/chemistry/default.htm Details
UCOMERS300 वाणिज्य आणि संशोधन केंद्र University Department वाणिज्य पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/commerce/commerce/default.htm Details
UFORLAN390 परकीय भाषा विभाग University Department कला पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/fine_arts/foreign_languages/default.htm Details
UGEOLGY440 भूशास्र विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/science/geology/default.htm Details
UGEOPHY420 भूगोल विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/fine_arts/geography/default.htm Details
UHINDID450 हिंदी विभाग University Department कला पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/fine_arts/hindi/default.htm Details
UELESCI410 ईलेक्ट्रॉनिक आणि उपकरणशात्र विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/science/electronic_science/default.htm Details
UENGLIH380 इंग्रजी विभाग University Department कला पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/fine_arts/english/default.htm Details
UIDSCHS490 आरोग्यशाश्त्र विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/snc/interdisciplinary_school_of_scientific_computing/ Details
UIDSCSC480 इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल ऑफ साइन्स University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in Details
UCOMEXA230 स्पर्धा परिक्षा केंद्र University Department मानस नीती व समाज विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) 1950 http://unipune.ac.in/university_files/competitive_exam_centre.htm Details
UCFIDST260 आंतरप्रणाली अभ्यासकेंद्र(मानव्यविद्या आणि सामाजिक शास्त्रे) University Department मानस नीती व समाज विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) 1950 http://www.unipune.ac.in/snc/IDS/default.htm Details
UPSYLGY670