पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्याबाबत (User Manual for Research Center)
CLICK HERE..

पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्याबाबत (User Manual for Research Guide)
CLICK HERE..

Ph.D. Viva Voce Request User Manual
Click Here..

New Rules For Recognition
Click Here..

Procedure to apply for PG Recognition Online
Click Here..

Dates & Fees for Applying Online Applications for PG Recognition/M.Phil/Ph.D Guide Recognition
Click Here..

QIP PRESENTATION
Click Here..